Att gå vidare, göra framsteg, nå ett mål, blir lättare om du vet var du kommer ifrån.

Det finns samtal som vänner och familj inte räcker till för. Eller inte orkar med. Tankar och känslor som är lättare att prata om med någon utanför de vanliga sammanhangen. Där det som sägs stannar i rummet.

Här finns redskap för utvecklande samtal och kunskap om vägar till förändring. Tid att lyssna och vana vid möta människor i sårbara lägen. Här blir du sedd bortom yrkesrollen, familjen och andras omdömen.

De flesta som vänder sig hit upplever svårigheter i sina nära relationer eller kring oro, stress, låg självkänsla och nedstämdhet. Ibland rör det problem på arbetsplatsen, relaterade till krav, ledarskap och konflikter. Ibland bär de på en känsla av att allt inte är som det skall med deras eget eller en närståendes ätande, kroppsuppfattning, användande av alkohol eller droger, träning eller psykiska hälsa. Det kan handla om ett beteende som har blivit tvångsmässigt eller självdestruktivt.

Många längtar efter fördjupad självkännedom och tydlig personlig utveckling. Att bli klar över sina egna perspektiv, värden och mål. Ibland blir det klart först efter en tid vad som egentligen är viktigast.

Under rubriken Hur går det till? kan du läsa mer om att gå i samtalsterapi. Se Kontakt & information (till höger) för att boka tid för samtal.

Jag har nästan tjugo års erfarenhet av samtal i utsatta lägen, kring självkänsla, personlig utveckling, kriser, konflikter och livsfrågor. Jag har egen erfarenhet av att leva nära någon med psykisk ohälsa samt kunskap om medberoende och 12-stegsarbete. Jag arbetar utifrån den kognitiva psykoterapin (KBT/ACT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och min kunskap som stressterapeut, mindfulnessinstruktör och människa. Andra redskap är hämtade från min kunskap i motiverande samtal (MI), självmedkänsla (CFT), konflikthantering och lågaffektivt bemötande.

Det överlägset viktigaste redskapet för ett gott terapeutiskt resultat är det förtroende som utvecklas i mötet mellan klient och terapeut. Därför styrs inte arbetet av en enda metod eller färdig teori utan av dina behov och den investering du är beredd att göra. Du som klient har alltid sista ordet när det gäller mål och metoder i terapin.

Varmt välkommen!

Fredrik

Kognitiv samtalsterapeut, stressterapeut & mindfulnessinstruktör